Dzserald

Adatvédelmi Tájékoztató

 A Ski Univerzum Sro és a www.skiwego.hu hatályos adatkezelési tájékoztatója 

1. Az UI az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (a továbbiakban „rendelet“), valamint a 18/2018 Z.z. sz. a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény“) értelmében rendelkezik olyan kidolgozott biztonsági intézkedésekkel, amelyeket rendszeresen frissítenek, amelyek meghatározzák az informatikai rendszerekre ható fenyegetések és kockázatok kiküszöböléséhez és minimalizálásához szükséges intézkedések terjedelmét és módját, hogy biztosítsák: 

az irányítási rendszerek elérhetőségét, érintetlenségét és megbízhatóságát, a legmodernebb informatikai technológiák segítségével, 

a személyes adatok elvesztés, sérülés, eltulajdonítás, módosítás, és megsemmisülés elleni védelmét, és megóvják azok bizalmas jellegét, 

azonosítsák és megelőzzék a lehetséges problémákat és problémaforrásokat. 

2. A személyes adatok kezelése a rendelet 6. cikkely, 1.bekezedés b) pontja szerint történik (az adatkezelés elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amelynek a szerződő fele az illető személy, vagy abból a célból, hogy az illető személy kérvénye alapján végrehajtsák a szerződés megkötését megelőző intézkedéseket). A Ski Univerzum s.r.o., székhelye Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo, Statisztikai számjel: 51 897 776, Adószám: 2120833231, bejegyezve a Nyitrai Járási Bíróság cégjegyzékében az Sro. rész 46331/N sz. betétje alatt (a továbbiakban „UI“) által kezelt személyes adatok védelmére a 395/2002 Z. z. sz., a leváltárakról és iktatókról szóló törvény, valamint az UI iktatási tervezete vonatkozik. A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozást, céljára. 

3. Az UI az utas adatait az alábbi feltüntetett személyeknek bocsátja rendelkezésére: utazási irodák, szálláshelyek, közreműködő harmadik személyek, a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, bíróságok, bűnüldöző szervek, és azon személyek részére, akiknek az UI részéről történő adatszolgáltatást a törvény írja elő. Az utas köteles a személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően feltüntetni, és haladéktalanul értesíteni az UI-t az azokban bekövetkezett változásokról. Abban az esetben, ha az utas az értékesítőnek nem adja meg a személyes adatait, nem lehetséges a szerződéskötés. A személyes adatokat az UI a különleges rendelkezéseknek megfelelően a szerződéses viszony megszűnésének napját követő 10 évig kezeli és tárolja. A személyes adatok harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetekhez kerülhetnek, attól függően, hol vásárolta meg az utas az utazást. A személyes adatok harmadik országba való átvitelére a rendelet és az érvényes adatvédelmi törvény szerint kerül sor. Amennyiben az UI az utas számára vízumot intéz, az utas erre a célra köteles rendelkezésre bocsátani az útlevele másolatát. Az az utas, akinek a személyes adatai feldolgozásra kerülnek, jogosult: 

Visszavonni a beleegyezését - azokban az esetekben, amikor a személyes adatok kezelésére az utas beleegyezése alapján kerül sor, az jogosult ezt a beleegyezést 

bármikor visszavonni. A beleegyezés visszavonása történhet elektronikus formában, a felelős személy címén, írásban, a beleegyezés visszavonásáról szóló értesítéssel, vagy személyesen az UI székhelyén. A beleegyezés visszavonása nincs hatással azon személyes adatok kezelésesének törvényességére, amelyeket az UI ennek alapján az utasról kezelt. 

A hozzáféréshez - az UI számára az utasról rendelkezésre álló személyes adatok másolatának biztosításához, valamint a személyes adatok felhasználásának módjáról szóló információkra való jogosultság. Az esetek többségében az utasnak a személyes adatait írásos dokumentum formában bocsátják rendelkezésre, amennyiben nem igényli az egyéb formában való rendelkezésre bocsátást. Amennyiben ezeknek az információknak a rendelkezésre bocsátását elektronikus formában kérvényezte, akkor, amennyiben az műszakilag lehetséges, elektronikus formában fogja megkapni. 

A hiánypótlásra - ha az UI rendelkezésére álló adatok pontatlanok, nem teljesek, vagy nem aktuálisak, az utas kérheti, hogy az UI ezeket az információkat módosítsa, frissítse vagy kiegészítse. 

A törlésre (elfelejtésre) - arra vonatkozó jogosultság, hogy az UI-tól kérjék az utas személyes adatainak törlését, pld. abban az esetben, ha az UI által róla megszerzett személyes adatok többé már nem szükségesek a feldolgozás eredeti céljához. Ezt a jogot azonban szükséges az összes releváns körülmény figyelembevételével megítélni. Például, az UI-nak lehetnek bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségei, és nem fog tudni a kérésnek eleget tenni. 

Az adatkezelés korlátozására - bizonyos körülmények között annak kérvényezése, hogy az UI tovább ne használja az utas személyes adatait, például abban az esetben, ha azok a személyes adatok, amelyeket az UI az utasról birtokol, pontatlanok lehetnek, vagy ha az utas feltételezi, hogy az UI többé nem fogja használni a személyes adatait. 

Az adatok pontosságára - bizonyos körülmények között az arra vonatkozó jogosultság, hogy az UI-ról maga az utas által rendelkezésre bocsátott személyes adatok, annak választása szerint egy harmadik félre legyenek átruházva. Ez csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az UI az utas beleegyezése, vagy a szerződés alapján szerzett meg, amelynek az egyik szerződő fele ő maga. 

Kifogást emelni - az UI legitim és jogos érdekeltségein alapuló adatkezelése elleni kifogásemelés joga. Amennyiben az UI-nak nincsen meggyőző legitim és jogos indoka az adatkezelésre, az utas kifogással élhet, az UI ezután nem fogja többé kezelni a személyes adatait. 

4. Abban az esetben, ha az utas az ellen kíván kifogást emelni, ahogy az UI az adatkezelést végzi, az UI-hoz fordulhat e-mailben az alábbi címen: info@skiuniverzum.com vagy levélben az alábbi címen: Ski Univerzum s.r.o., so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Szlovák Köztársaság. AZ UI megvizsgálja a panaszt és az ügy megoldásában együtt fog működni az utassal. 

5. Amennyiben az utas meg van róla győződve, hogy a személyes adatai nem rendesen, a jogszabályok szerint kerültek feldolgozásra, fordulhat az adatvédelmi hivatalhoz (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonszám,: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, dataprotection.gov.sk .) 

6. A Ski Univerzum Sro által üzemeltetett www.skiwego.si weboldalon történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz, azaz a Ski Univerzum Sro-hoz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt az on line fizetés során az alábbi adataokat kezeli. utas neve, utazást foglaló neve, Fizetendő összeg, fizetés pénzneme, bankkártya száma, bankkártya lejárati dátuma, bankkártya CVC kódja, bankkártyán szereplő név, fizető email címe az itt található adatkezelési tájékoztató alapján: Barion adatkezelési tájékoztató. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I- 1064/2013. 

7. Az utazásról szóló szerződés megkötésével az utas beleegyezését adja a személyes adatainak a jelen cikkely szerint történő kezelésében.